Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • DAZIA • O projekcie

Wybór języka, Select language

Flaga polski Flaga Niemiecka

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 
Logo Euroregion NISSE-NISA-NYSA Logo Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:Inwestujemy w waszą przyszłość Logo SN PL 2007-2013
 

Projekt „DAZIA“ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.

Treść

Szanowni Państwo!

Wśród celów i zadań, które Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH zawarł w projekcie „DAZIA”, była także aktywizacja transgranicznej współpracy. Cel ten sformułowaliśmy następująco:

„Partnerzy projektu będą starali się zachęcić uczestników do zawarcia porozumień i/lub listów intencyjnych, które w kolejnych latach umożliwią wdrażanie działań rozwijających potencjał ludzki młodych mieszkańców Euroregionu Nysa.”

Podczas Szkolenia nr 2 zaprosiliśmy uczestników projektu do współtworzenia Sieci Współpracy – pierwsi członkowie już są. Poniżej znajdziecie Państwo „
WSTĘPNĄ DEKLARACJĘ – chcielibyśmy, aby jak najwięcej instytucji przystąpiło do budowy partnerskiej transgranicznej współpracy. Celem działania Sieci będzie poprawa sytuacji na rynku pracy zarówno Euroregionu Nysa jak i naszych regionów: Dolnego Śląska i Saksonii.

WSTĘPNA DEKLARACJA

Prezentacja DAZIA - MISJA, WIZJA, PERSPEKTYWA

O projekcie

Projekt „DAZIA” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2012 – 2014 w Euroregionie Nysa, na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr ERN/PL/0868/2/2013/52 z dnia 08.10.2013 r. zawartej pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy a Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

Wartość projektu wynosi 17 596,00 €.

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 30.04.2014 r.

 

Celem projektu jest przygotowanie instytucji rynku pracy i edukacji do implementacji państwowych/narodowych oraz europejskich funduszy, które będą w latach 2014 – 2020 kierowane do regionów transgranicznych w celu podniesienia poziomu mobilności edukacyjnej i zawodowej osób młodych, długotrwale bezrobotnych, o niskim wykształceniu. Bazą dla tych działań mają być doświadczenia z realizacji transnarodowych programów UE, w tym realizowanego przy współudziale kilku instytucji saksońskich programu „Integracja poprzez wymiany”.

 

Partnerstwo. Partnerami projektu są:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (Koordynujący Partner Współpracy)

ul. Ogrodowa 5B

58-306 Wałbrzych

telefon: +48 74 88 66 503

telefax: +48 74 88 66 509

e-mail: walbrzych.dwup@dwup.pl

oraz

Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH / Ośrodek Kształcenia Gospodarki Saksońskiej (Partner Współpracy)

Rudolf-Walter -Straβe 4

01143 Dresden

telefon: +49 351 425020

telefax: +49 351 42502-50

e-mail: ggmbh@bsw-mail.de

Wykonanie Marek Domrzał
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych